CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2010
15:19 - 06/04/2010

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

---***---

Số  164  - CTr/HND

  

 

Hà Nội, ngày 01  tháng 4  năm 2010

             CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2010

 

- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;

- Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2010 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V);

- Căn cứ Quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2010 như sau:

I.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.     Mục đích

- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2010.

- Đánh giá đúng kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân, kịp thời phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý theo quy định; tìm ra những ưu điểm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân để  động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng; phục vụ có hiệu quả việc tổng kết thực tiễn và phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp công tác Hội, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện ở tất cả các cấp Hội theo  Điều lệ và các quy định của Hội.

- Nội dung kiểm tra, giám sát phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của Hội, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2010.

       II. NỘI DUNG  KIỂM TRA  

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân :

- Việc chÊp hµnh §iÒu lÖ Héi, thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña Héi; thực hiện nguyªn t¾c tæ chøc, sinh ho¹t vµ c¸c ho¹t ®éng Héi.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2010.

- Việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và triển khai thực hiện Đề án: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam”.

- Việc tham gia giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các cấp Hội.

2. Kiểm tra việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân.

3. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án, công trình có vốn Nhà nước đầu tư do Hội trực tiếp quản lý.

4. Kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg, ngày 9/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và Công văn số 1502/TTg-V.II, ngày 15/10/2007 về việc tăng cường phối hợp với Hội Nông dân các cấp để giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung vào kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải trong nội bộ nông dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân. 

5. Kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra của các cấp Hội.

III.      TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Ở Trung ương

- Các đồng chí Phó Chủ tịch, uỷ viên Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trong khu vực được phân công phụ trách.

- Giao cho Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân.

- Giao cho Ban Kiểm tra phối hợp với Ban Tổ chức  tham mưu giúp Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch và thành lập 1 đến 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện một số chương trình, dự án do Trung ương Hội đầu tư tại địa phương. Các chương trình, dự án còn lại giao cho các đơn vị thuộc Trung ương Hội được phân công tổ chức thực hiện có kế hoạch tự kiểm tra.

- Giao cho Ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan  tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg và công tác kiểm tra của các cấp Hội.

2.     Ở địa phương

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Hội căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Trung ương Hội và tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2010 ; hướng dẫn các huyện và cơ sở Hội thực hiện.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Hội, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ và các ban, đơn vị Trung ương Hội được giao thực hiện công tác kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2010 về Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Ban Kiểm tra), trước ngày 30/11/2010.

Ban Kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Đ/c Chủ tịch TW Hội;

- Các đ/c Phó Chủ tịch;

- Các đ/c ủy viên Ban Thường vụ;

- Các ban, đơn vị TW Hội;

- Các tỉnh, thành Hội;

- Lưu VP, BKT.

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

                         Đã ký

 

 

Nguyễn Duy Lượng

 

                       

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp