Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2009
15:39 - 06/07/2009

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

---***---

Số  468 - CTr/HND

 

 

 

Hà Nội, ngày  18   tháng 6 năm 2009

 

            CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2009

 

- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V);

- Căn cứ Quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2009 như sau:

I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.     Mục đích

- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2009.

- Đánh giá đúng kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân, kịp thời phát hiện làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý theo quy định; tìm ra những ưu điểm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân để  động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng; phục vụ có hiệu quả việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng điển hình tiên tiến; bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp công tác Hội, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, đồng thời nâng cao năng lực của Ban Kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp Hội.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện ở tất cả các cấp Hội theo  Điều lệ và các quy định của Hội.

- Nội dung kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Hội, bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2009.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA  

1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chương trình công tác Hội :

1.1. Việc quán triêt và triển khai tổ chức thực hiện  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa V), Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa V), Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Hội Nông dân Việt Nam và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội; .

1.2. Việc thực hiện các chương trình, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2009. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Hội, thực hiện các chương trình, dự án, công trình có sử dụng vốn Nhà nước do Hội quản lý:

2.1. Việc quản lý và sử dụng quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn; việc thu nộp hội phí theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Hội. Chú trọng kiểm tra việc triển khai thu nộp hội phí đối với đối tượng  hội viên là cán bộ chuyên trách công tác Hội.

2.2. Việc thực hiện một số chương trình, dự án, công trình có vốn Nhà nước đầu tư do Hội trực tiếp quản lý.

3. Kiểm tra việc tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân; giải quyết những vụ việc của cán bộ, hội viên thuộc thẩm quyền của Hội:

3.1.  Việc tham gia thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trọng tâm là thực hiện tốt vai trò đại diện của tổ chức Hội.

3.2. Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg, ngày 9/10/2001 và công văn số 1502/TTg-V.II, ngày 15/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 965/HD-HND, ngày 9/11/2007 của Ban Thường vụ Trung ương Hội (khóa IV). Tập trung vào kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biên, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải trong nội bộ nông dân; giải quyết những khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân thuộc thẩm quyền của Hội.

4. Giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn:

Trọng tâm là giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và giám sát kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng đối với hội viên, nông dân.

5. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra của các cấp Hội:

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra của các cấp Hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao cho Ban Kiểm tra Trung ương Hội xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan  tổ chức thực hiện và tham mưu giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các tỉnh, thành Hội thực hiện theo Chương trình này.

 Ban Thường vụ các tỉnh, thành Hội căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Trung ương Hội và tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2009; hướng dẫn các huyện và cơ sở Hội thực hiện.

Các đơn vị thuộc Trung ương Hội được phân công tổ chức thực hiện các chương trình, dự án có kế hoạch tự kiểm tra việc triển khai thực hiện, nhất là đối với những nội dung đầu tư thực hiện tại địa phương.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Hội và các ban, đơn vị Trung ương Hội  báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2009 về Ban Thường vụ Trung ương Hội qua Ban Kiểm tra Trung ương Hội, trước ngày 30/11/2009./.

 

Nơi nhận:

             T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Đ/c Chủ tịch TW Hội;

- Các đ/c Phó Chủ tịch;

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ;

- Các Ban, đơn vị TW Hội;

- Các tỉnh, thành Hội;

- Lưu .

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 

Nguyễn Duy Lượng

 

                                                                                                                                             

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp