Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Kiểm tra TƯ Hội
11:13 - 09/06/2009

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

   BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 268 - QĐ/HND


Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy

của Ban Kiểm tra Trung ương Hội

 

    
         
- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;

      Căn cứ Công văn số 5153-CV/BTCTW ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

      - Căn cứ Đề án số 173 - ĐA/HND ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

      - Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ngày 15 tháng 4 năm 2009. 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Trung ương Hội như sau:

1. Chức năng:

a. Tham m­ưu giúp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ­ương Hội về công tác kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội; tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước liên quan đến tổ chức Hội và hội viên; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

b. H­ướng dẫn công tác kiểm tra trong hệ thống Hội.

2. Nhiệm vụ:

a. Tham mư­u cho Ban Th­ường vụ Trung ư­ơng Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm và kế hoạch kiểm tra các ban, đơn vị.

b. Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết, hoạt động của Hội và phong trào nông dân. Giám sát việc thực hiện chủ trư­ơng, đ­ường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

c. Phối hợp với các ban chuyên môn kiểm tra hoạt động tài chính các nguồn vốn dự án của Hội theo Điều lệ Hội.

d. Giúp Ban Thư­ờng vụ chỉ đạo, theo dõi, h­ướng dẫn các tỉnh, thành Hội tổ chức, triển khai thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

e. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nông dân.

f. Giúp Ban Th­ường vụ Trung ­ương Hội chỉ đạo, hư­ớng dẫn các cấp Hội về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân.

g. Tham m­ưu cho Ban Thư­ờng vụ về công tác đào tạo và chỉ đạo, h­ướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ cho các cấp Hội về công tác kiểm tra, hòa giải, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

h. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thư­ờng vụ và Thủ tr­ưởng cơ quan.

Điều 2. Tổ chức bộ máy của Ban Kiểm tra Trung ­ương Hội.

1. Lãnh đạo Ban gồm: Trư­ởng ban và các Phó Tr­ưởng ban.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Kiểm tra gồm: Trung tâm Tư­ vấn pháp luật nông dân.

Điều 3. Chế độ làm việc.

Ban Kiểm tra Trung ư­ơng Hội làm việc theo chế độ Thủ tr­ưởng, Tr­ưởng ban là thủ trư­ởng đơn vị. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế, Ban Kiểm tra Trung ­ương Hội xây dựng và ban hành quy chế làm việc của ban.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện có những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cần bổ sung, điều chỉnh. Đơn vị chủ động phối hợp với Ban Tổ chức trình Ban Th­ường vụ Trung ư­ơng Hội xem xét điều chỉnh.

Điều 5. Các đồng chí: Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Kiểm tra và các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

    - Như điều 5.

    - Lưu VT, TC.

                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Quốc Cường

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp