Nghị quyết liên tịch số 813/2008/NQLT-TTCP-BTTUBTƯMTTQVN-TƯHNDVN ngày 13/5/2008.
16:11 - 04/08/2008
giữa Thanh tra Chính phủ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc Ban hành quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Héi Nông dân cùng cấp trong tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp