Chương trình phối hợp số 22/CTPH/HND-TCĐC ngày 4/3/2002 giữa Hội Nông dân VN và Tổng cục địa chính về thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg
15:51 - 04/08/2008
Thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 9 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Cục địa chính thống nhất chương trình phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, giải quyết khiếu kiện đất đai liên quan đến nông dân như sau:
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp