Kế hoạch: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2015
09:23 - 11/05/2015
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 33-KH/HNDTW
 
      Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2015
 
Căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và Thông báo Kết luận số 225-TB/TW, ngày 3/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ tư (khóa VI) về “tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới”, đồng thời để lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2015), Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1- Mục đích
 - Thông qua Hội thi nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền và chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở, từ đó giúp các cấp Hội nhận thức đầy đủ hơn về công tác tuyên truyền và vai trò, vị trí của đội ngũ tuyên truyền viên. Qua đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động tuyên truyền ở cơ sở, tạo điều kiện để đội ngũ tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Hội thi sẽ tạo cơ hội để đội ngũ tuyên truyền viên ở các địa phương, vùng miền trong cả nước có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau; từ đó xác định phương hướng rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tìm ra những phương pháp truyền đạt hữu hiệu để góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống.

2. Yêu cầu
- Hội thi phải đảm bảo tinh thần đoàn kết, tính khách quan, công bằng, có tác dụng cổ vũ, động viên và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

- Đánh giá đúng thực trạng về kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ tuyên truyền viên. Gắn việc tổ chức Hội thi với xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên các cấp.

- Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, hình thức tổ chức cũng như các bước tiến hành; công tác tổ chức Hội thi phải đảm bảo tiết kiệm, phù hợp, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1- Nội dung thi
- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và về chủ quyền biển đảo.
- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam và các phong trào nông dân; nhất là tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.
 - Tuyên truyền về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân cấp cơ sở và nhiệm vụ của cán bộ, hội viên nông dân trong việc hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và của Hội Nông dân Việt Nam phát động.

2. Hình thức thi
Được thể hiện thông qua 3 phần thi cụ thể sau:

2.1. Phần thi Kỹ năng thuyết trình:
a. Ban tổ chức sẽ định hướng về một số chủ đề thi thuyết trình có liên quan đến nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với đặc điểm từng vùng, miền.
b. Các thí sinh dự thi sẽ tự chọn chủ đề thích hợp, chuẩn bị đề cương thuyết trình và gửi đề cương về Ban Tổ chức Hội thi trước khi diễn ra Hội thi 15 ngày.
c. Khi thi, thí sinh có thể thuyết trình cùng với các dụng cụ, trang thiết bị hỗ trợ để trình bày.

2.2. Phần thi Kiến thức:
 Thí sinh dự thi bắt thăm câu hỏi, suy nghĩ và trả. Ban tổ chức gửi trước cho thí sinh bộ câu hỏi để thí sinh có sự chuẩn bị tốt.

2.3. Phần thi Năng khiếu:
Các thí sinh tự chọn và đăng ký với Ban Tổ chức Hội thi thể loại phù hợp với năng khiếu của mình (hát, múa, ngâm thơ, diễn nhạc cụ, tấu hài, tiểu phẩm…).

3. Đối tượng dự thi
- Là cán bộ chuyên trách của Hội Nông dân cấp cơ sở.
- Mỗi tỉnh, thành Hội chọn và đăng ký 01 thí sinh xuất sắc nhất ở Hội thi cấp tỉnh, thành phố tham dự vòng thi chung kết tại các khu vực do Trung ương Hội tổ chức.
- Các thí sinh tham dự vòng thi chung kết tại các Khu vực phải đảm bảo đủ các điều kiện theo Kế hoạch và Thể lệ Hội thi do Ban tổ chức Hội thi của Trung ương Hội quy định.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI

1. Thời gian tổ chức Hội thi
- Vòng tuyển chọn:
+ Hội Nông dân tỉnh, thành phố căn cứ vào kế hoạch này và điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức vòng tuyển chọn đảm bảo đúng kế hoạch và thể lệ của Ban tổ chức Hội thi Trung ương Hội.  
+ Thời gian kết thúc Hội thi vòng Tuyển chọn ở tỉnh, thành Hội và đăng ký thí sinh dự vòng Chung kết cấp Khu vực đến ngày 15/8/2015.

- Vòng Chung kết tại các Khu vực:
+ Thời gian diễn ra vòng Chung kết Hội thi tại mỗi khu vực là 02 ngày.
+ Dự kiến thời điểm tổ chức như sau:
* Khu vực phía Bắc: Tiến hành vào đầu tháng 9/2015
* Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên: Tiến hành vào giữa tháng 9/2015
* Khu vực phía Nam: Tiến hành vào cuối tháng 9/2015

2. Địa điểm tổ chức
Dự kiến địa điểm tổ chức như sau:
- Khu vực phía Bắc tổ chức tại Hà Nội.
- Khu vực Miền Trung – Tây nguyên tổ chức tại tại Đà Nẵng.
- Khu vực phía Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

 V. KINH PHÍ VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Kinh phí
Kinh phí Tổ chức Hội thi được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Cụ thể:
- Trung ương Hội bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp và có kế hoạch xã hội hóa để tổ chức và trao các giải thưởng tại vòng Chung kết Khu vực.
- Các tỉnh, thành Hội tự lo kinh phí tổ chức, giải thưởng của Hội thi vòng Tuyển chọn ở địa phương mình và kinh phí cho cán bộ, thí sinh của đơn vị mình về dự thi vòng Chung kết tại cấp Khu vực.

2. Giải thưởng cho Tuyên truyền viên giỏi cấp Khu vực
Cơ cấu và giá trị giải thưởng  của từng khu vực như sau:
+ 01 giải nhất: 3.000.000 đồng
+ 02 Giải nhì: 2000.000 đồng
+ 03 Giải ba: 1.500.000 đồng
+ Các giải khuyến khích và giải chuyên đề,  trị giá mỗi giải: 500.000 đồng.
 
  
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi cấp khu vực để thống nhất chỉ đạo và hướng dẫn các hoạt động triển khai tổ chức Hội thi trên phạm vi toàn quốc.

2. Giao Ban Tuyên huấn xây dựng Thể lệ Hội thi, phối hợp với Văn phòng chuẩn bị chu đáo những điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội thi. Kết thúc Hội thi có tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về Thường trực Trung ương Hội.

3. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thể lệ cuộc thi tới cơ sở và tổ chức vòng Tuyển chọn đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, cần trao đổi thông tin, đề nghị các tỉnh, thành Hội liên lạc với Ban Tuyên huấn Trung ương Hội (qua đồng chí Hoàng Phó Dân – Phó trưởng Ban; ĐT: 0904164692 và 04.37958005).
 
   Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW(để b/c);
- Thường trực Trung ương Hội (để b/c);
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Ban TH.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký) 
 
 
 
Nguyễn Hồng Lý
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp